IMG_2023

ความเป็นมา

   “บ้านทาป่าเปา” เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็ก ประกอบไปด้วยชาวบ้าน 834 คน จาก 215 หลังคาเรือน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก เน้นการดำรงชีวิตแบบพื้นบ้านอย่างเรียบง่าย ด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกพืชแบบธรรมชาติ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเร่งการเจริญเติบโต อีกทั้งยังทำการอนุรักษ์ และหาของจากป่า โดยมีแหล่งน้ำป่าห้วยทรายขาว เป็นเสมือนเส้นใยชีวิตของคนในชุมชน ทำให้ชุมชนมีของป่าบริโภคในครัวเรือนและออกจำหน่ายได้ทุกช่วงฤดู

   ด้วยความโดดเด่นด้านความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ธรรมชาติทำให้ชุมชนกวาดรางวัลมามากมาย ทั้งรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวดีเด่น จังหวัดลำพูน, รางวัลโลกสีเขียว, รางวัลคนรักป่า ป่ารักชุมชน ฯลฯ เป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือที่เป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นมีตั้งแต่การศึกษาดูงาน และแสวงหาความรู้ ด้วยกิจกรรมที่เป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาพื้นบ้าน, วิถีชาวบ้าน และวัฒนธรรมชุมชน เช่น การเดินป่าและพักแรมในป่าศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ ส่องกล้องดูนก และสัตว์ป่า ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงแปลงผักเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการรับประทานอาหารแบบขันโตกพร้อมรับชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน โดยกิจกรรมทั้งหมดอยู่ภายใต้สโลแกนว่า “กินอิ่ม นอนอุ่น หลับสบาย”

12510922_10153878526664920_835321205_o
12517021_10153878526074920_480203677_o
logo-Recovered
unseen_thailand
amazing